سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: روسیه

آینده تاریخ است

آینده تاریخ است

کتاب‌های مردم‌پسند در مورد روسیه معمولا دو صورت کلی دارند. یا داستان قدرتمندان هستند؛ مثل تزار یا استالین

بیابان خوفانگیز آسمان پسر چخوف

آسمان خوفانگیز، نوازشگر و زیبا

«بیابان» شرح نخستین آشنایی کودکی شش هفت ساله است با جهان خوفانگیز. جهان از چشم کودکی شش‌هفت ساله که نخستین بار از مادرش جدا می‌شود، به جایی می‌رود که امید دیدار دوباره‌ی مادر نامعلوم است، جایی برای این‌که درس بخواند، در حالی که نمی‌داند این درس خواندن دقیقا چیست، در سفری چند روزه در «بریچکا»یی قراضه از میان بیابانی بی‌انتها با دایی و کشیشی هر دو تاجر پشم. و همسفرانی از انواع مختلف آدمیانِ روسیه‌ی قرن نوزدهم.

شوروی ضد شوروی

کتاب شوروی ضد شوروی، مجموعه مقالات و داستان‌های کوتاه از شوروی پیش از فروپاشی است که از زاویه

سه رفیق

سه رفیق

سه رفیق، سرگذشت سه جوان از طبقه فرودست جامعه روسیه را روایت می‌کند که هر یک خواسته و

آینده تاریخ است

آینده تاریخ است

کتاب‌های مردم‌پسند در مورد روسیه معمولا دو صورت کلی دارند. یا داستان قدرتمندان هستند؛ مثل تزار یا استالین

بیابان خوفانگیز آسمان پسر چخوف

آسمان خوفانگیز، نوازشگر و زیبا

«بیابان» شرح نخستین آشنایی کودکی شش هفت ساله است با جهان خوفانگیز. جهان از چشم کودکی شش‌هفت ساله که نخستین بار از مادرش جدا می‌شود، به جایی می‌رود که امید دیدار دوباره‌ی مادر نامعلوم است، جایی برای این‌که درس بخواند، در حالی که نمی‌داند این درس خواندن دقیقا چیست، در سفری چند روزه در «بریچکا»یی قراضه از میان بیابانی بی‌انتها با دایی و کشیشی هر دو تاجر پشم. و همسفرانی از انواع مختلف آدمیانِ روسیه‌ی قرن نوزدهم.

شوروی ضد شوروی

کتاب شوروی ضد شوروی، مجموعه مقالات و داستان‌های کوتاه از شوروی پیش از فروپاشی است که از زاویه

سه رفیق

سه رفیق

سه رفیق، سرگذشت سه جوان از طبقه فرودست جامعه روسیه را روایت می‌کند که هر یک خواسته و