برچسب: روایت فتح

به قلم زنی که جنگ را ندیده

انیس دوویکتور پایان‌نامه خود را در دهه هفتاد شمسی درباره سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در سینمای ایران نوشت. چهارسال در ایران ماند و به متخصصی در زمینه سینمای ایران به خصوص در زمینه ارتباط سینمای ایران با جنگ تبدیل شد. روایت جنگ در دل جنگ ترجمه فصل‌هایی از دومین کتاب او در این زمینه است که روی سلسله مستندهای روایت فتح و گروه شهید مرتضی آوینی متمرکز شده است. مرتضی آوینی به طور کلی با جشنواره‌ها و محافل ادبی غرب مساله داشت و علم غربی را برای دست یافتن به حقیقت نارسا و معیوب می‌یافت. از طنز روزگار این که مهم‌ترین کتاب درباره‌ی فیلم‌ها و اندیشه‌های او توسط زنی نوشته شده که در چارچوب همان نظام دانشگاهی و جشنواره‌ای کار و فعالیت می‌کند.

به قلم زنی که جنگ را ندیده

انیس دوویکتور پایان‌نامه خود را در دهه هفتاد شمسی درباره سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در سینمای ایران نوشت. چهارسال در ایران ماند و به متخصصی در زمینه سینمای ایران به خصوص در زمینه ارتباط سینمای ایران با جنگ تبدیل شد. روایت جنگ در دل جنگ ترجمه فصل‌هایی از دومین کتاب او در این زمینه است که روی سلسله مستندهای روایت فتح و گروه شهید مرتضی آوینی متمرکز شده است. مرتضی آوینی به طور کلی با جشنواره‌ها و محافل ادبی غرب مساله داشت و علم غربی را برای دست یافتن به حقیقت نارسا و معیوب می‌یافت. از طنز روزگار این که مهم‌ترین کتاب درباره‌ی فیلم‌ها و اندیشه‌های او توسط زنی نوشته شده که در چارچوب همان نظام دانشگاهی و جشنواره‌ای کار و فعالیت می‌کند.