سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: روان شناسی

جوابیه‌ای بر «چرا می‌خواهیم مرگ طبیعی هنرمندان را خودکشی جا بزنیم؟»

جوابیه‌ای بر «چرا می‌خواهیم مرگ طبیعی هنرمندان را خودکشی جا بزنیم؟»

چندوقت پیش دوستمان آقای مهدی ملکشاه مطلبی نوشت با این عنوان که «چرا می‌خواهیم مرگ طبیعی هنرمندان را خودکشی جا بزنیم؟» جوابی که به این پاسخ دادم می‌تواند در وهله‌ی اول خطرناک و ناراحت‌کننده به نظر برسد: «بین مرگ خودخواسته و جهان هنرمند همانندی‌هایی وجود دارد.» اما لازم است تاکید کنم که نتیجه‌‌ی نهایی آن مشابه خلق یک جهان هنری نیست؛ چرا که ویرانی یک موجود زنده نمی‌تواند هنرمندانه باشد؛ همان‌طور که فقر نیست، که جنگ نیست، که قتل نیست. کافی است به یک قاب فوق‌العاده از پرتره‌ی کودکی جنگ‌زده نگاه کنید و ببینید در زیستن در ویرانی، در رنجی که آدمی می‌برد، هیچ هنر، قداست و شکوهی نمی‌تواند پدیدار باشد.

 

جوابیه‌ای بر «چرا می‌خواهیم مرگ طبیعی هنرمندان را خودکشی جا بزنیم؟»

جوابیه‌ای بر «چرا می‌خواهیم مرگ طبیعی هنرمندان را خودکشی جا بزنیم؟»

چندوقت پیش دوستمان آقای مهدی ملکشاه مطلبی نوشت با این عنوان که «چرا می‌خواهیم مرگ طبیعی هنرمندان را خودکشی جا بزنیم؟» جوابی که به این پاسخ دادم می‌تواند در وهله‌ی اول خطرناک و ناراحت‌کننده به نظر برسد: «بین مرگ خودخواسته و جهان هنرمند همانندی‌هایی وجود دارد.» اما لازم است تاکید کنم که نتیجه‌‌ی نهایی آن مشابه خلق یک جهان هنری نیست؛ چرا که ویرانی یک موجود زنده نمی‌تواند هنرمندانه باشد؛ همان‌طور که فقر نیست، که جنگ نیست، که قتل نیست. کافی است به یک قاب فوق‌العاده از پرتره‌ی کودکی جنگ‌زده نگاه کنید و ببینید در زیستن در ویرانی، در رنجی که آدمی می‌برد، هیچ هنر، قداست و شکوهی نمی‌تواند پدیدار باشد.