سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: روانشناسی

زندگی ارزش زیستن دارد

به دنبال سیبل زندگی؛ زندگی ارزش زیستن دارد؟

افسردگی به هر دلیلی ایجاد شده باشد، چه سوگ و تروماهای روانی، چه اختلال هورمون و انتقال دهنده‌های عصبی مانند سروتونین و چه دیگر عوامل، یک صدا را در ذهن فرد تکرار می‌کند: «زندگی ارزش زیستن دارد؟» و یک بخش عمده را مورد حمله قرار می‌دهد: «اشتیاق زیستن».

 

هفت عادت مردمان موثر

هفت عادت مردمان موثر

رشد شخصیتی به زمان و شکیبایی نیاز دارد و اگر در کوتاه‌مدت انجام شود، تغییر اصولی نکرده و یا خیلی زود به قبل بازمی‌گردد، بنابراین به خوانندگان توصیه می‌شود تا توضیحات کتاب را به دقت و با توجه مطالعه کرده و به مسیر رشد و تغییری که ایجاد می‌کنید، تمرکز داشته باشید. این کتاب در ابتدا به برداشت‌ها و قوانین پرداخته، سپس به تغییرات درونی و سپس واکنش‌های بیرونی می‌پردازد.

زندگی ارزش زیستن دارد

به دنبال سیبل زندگی؛ زندگی ارزش زیستن دارد؟

افسردگی به هر دلیلی ایجاد شده باشد، چه سوگ و تروماهای روانی، چه اختلال هورمون و انتقال دهنده‌های عصبی مانند سروتونین و چه دیگر عوامل، یک صدا را در ذهن فرد تکرار می‌کند: «زندگی ارزش زیستن دارد؟» و یک بخش عمده را مورد حمله قرار می‌دهد: «اشتیاق زیستن».

 

هفت عادت مردمان موثر

هفت عادت مردمان موثر

رشد شخصیتی به زمان و شکیبایی نیاز دارد و اگر در کوتاه‌مدت انجام شود، تغییر اصولی نکرده و یا خیلی زود به قبل بازمی‌گردد، بنابراین به خوانندگان توصیه می‌شود تا توضیحات کتاب را به دقت و با توجه مطالعه کرده و به مسیر رشد و تغییری که ایجاد می‌کنید، تمرکز داشته باشید. این کتاب در ابتدا به برداشت‌ها و قوانین پرداخته، سپس به تغییرات درونی و سپس واکنش‌های بیرونی می‌پردازد.