برچسب: رنه لالو

بوف کور

بوف کور

رنه لالو درباره «بوف کور» می‌نویسد: «در این کتاب اهمیت هنر به معنی بسیار آبرومند کلمه در نظر من بسیار صریح جلوه می‌کند.» در سال 1335 مجموعه‌ای از نظرات نویسندگان و منتقدان فرانسوی درباره «بوف کور» و البته شخص صادق هدایت در یک جزوه کم‌ورق جمع و چاپ می‌شود. از میان این مجموعه مطالب، یادداشت نویسنده‌ای به نام رنه لالو را انتخاب کرده‌ایم. این جزوه که «درباره‌ی شخص صادق و آثار صادق» نامیده شده را حسن قائمیان جمع‌آوری کرده بود و ظاهراً پاسخی بود به آن‌هایی که در آن دوره کتاب «بوف کور» را عامل خودکشی می‌دانستند.

بوف کور

بوف کور

رنه لالو درباره «بوف کور» می‌نویسد: «در این کتاب اهمیت هنر به معنی بسیار آبرومند کلمه در نظر من بسیار صریح جلوه می‌کند.» در سال 1335 مجموعه‌ای از نظرات نویسندگان و منتقدان فرانسوی درباره «بوف کور» و البته شخص صادق هدایت در یک جزوه کم‌ورق جمع و چاپ می‌شود. از میان این مجموعه مطالب، یادداشت نویسنده‌ای به نام رنه لالو را انتخاب کرده‌ایم. این جزوه که «درباره‌ی شخص صادق و آثار صادق» نامیده شده را حسن قائمیان جمع‌آوری کرده بود و ظاهراً پاسخی بود به آن‌هایی که در آن دوره کتاب «بوف کور» را عامل خودکشی می‌دانستند.