سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رمان

رودین

رودینرودین تورگنیف را بسیاری دروازۀ ورود به ادبیات روسیه می‌دانند. او بستری مهم برای شکل‌گیری ادبیات رئالیستی و زمینه‌ساز

رودین

رودینرودین تورگنیف را بسیاری دروازۀ ورود به ادبیات روسیه می‌دانند. او بستری مهم برای شکل‌گیری ادبیات رئالیستی و زمینه‌ساز