سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رمان فمینیستی

بیداری

نخستین زمزمه‌های بیداری

شخصیت ادنا پونتلیه مخلوق کیت شوپن در رمان بیداری بازنمای اولین دغدغه‌های فمینیست‌ها در اواخر قرن نوزدهم است: این که یک زن چطور می‌تواند راهش را از میان عرف جامعه‌ای که او را محدود می‌کند باز کند؟ آن هم در روزگاری که هویت زنانه عمدتاً با مادر و همسر بودن به رسمیت شناخته می‌شد. شرح بیداری روانی ادنا پونتلیه حجم زیادی از کتاب -حدود دو‌ سوم آن- را به خودش اختصاص می‌دهد. ادنا پونتلیه تا حدی خواسته‌های درونی‌اش را کشف می‌کند، می‌خواهد میل جنسی‌اش را به رسمیت بشناسد و به عنوان زنی دارای قدرت، در روابط عاشقانه‌اش انتخابگر باشد. اما ادنا در تصمیم‌گیری مشکل دارد و نمی‌تواند ارزش‌هایش را پیدا کند.

بیداری

نخستین زمزمه‌های بیداری

شخصیت ادنا پونتلیه مخلوق کیت شوپن در رمان بیداری بازنمای اولین دغدغه‌های فمینیست‌ها در اواخر قرن نوزدهم است: این که یک زن چطور می‌تواند راهش را از میان عرف جامعه‌ای که او را محدود می‌کند باز کند؟ آن هم در روزگاری که هویت زنانه عمدتاً با مادر و همسر بودن به رسمیت شناخته می‌شد. شرح بیداری روانی ادنا پونتلیه حجم زیادی از کتاب -حدود دو‌ سوم آن- را به خودش اختصاص می‌دهد. ادنا پونتلیه تا حدی خواسته‌های درونی‌اش را کشف می‌کند، می‌خواهد میل جنسی‌اش را به رسمیت بشناسد و به عنوان زنی دارای قدرت، در روابط عاشقانه‌اش انتخابگر باشد. اما ادنا در تصمیم‌گیری مشکل دارد و نمی‌تواند ارزش‌هایش را پیدا کند.