سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رمان خارجی

جنگ

صد صفحه کابوس جنگ

کتاب «جنگ» تمام مختصات سبک سلینی را دارد: راوی اول شخص، ضد پیرنگ، زبان آرگو و فضای گروتسک. بی‌نهایت تلخ و هم‌زمان خنده‌دار. فردینانِ‌اش هم مثل همه‌ی فردینان‌های دیگر سلین خودآگاه است. پشت جلد كتاب نوشته شده است: برخی منتقدان معتقدند كه اين رمان از ديگر شاهكار سلين يعنی «سفر به انتهای شب» نيز بزرگ‌تر است. ممکن بود اگر سلين دست‌نوشته‌های «جنگ» را گم نمی‌کرد و از سر صبر آن‌ها را بازنويسی می‌كرد، می‌توانست رمانی سترگ‌تر از «سفر…» بنويسد؛ اما «جنگ» چنان كه هست، رمانی تمام‌عیار نیست، چهل تكه‌ای است، گیرم از حریر و دیبا، و حقیقتاً از حریر و دیبا.

ادبیات رمانتیک پولین

دستمایه‌های همیشگی ادبیات رمانتیک

بیماری معشوق، رنگ‌پریدگی او، میل او به سمت مرگ به این عشق رمانتیک حالتی شاعرانه و فرازمینی می‌بخشند. عشق رمانتیک اصولاً عشق سالم و سرزنده و توام با تندرستی نیست، عشقی ناظر به زندگی و به آینده نیست، بلکه رنج‌آور است و زیبایی‌اش بیش از هر چیز ناشی از آمیختگی‌اش رنج است. و البته این گونه عشق متاعی نیست که امروز خریدار زیادی داشته باشد. از این منظر رمان پولین یک داستان رمانتیک نمونه‌وار است واجد بسیاری از خصوصیات دیگر این نوع ادبیات در سده‌ی نوزدهم.

خرمگس

خرمگس

خرمگس حدود ۱۲۵ سال پیش در ۱۸۹۷ در انگلستان و آمریکا برای اولین بار چاپ شد. داستان «خرمگس» مربوط

جنگ

صد صفحه کابوس جنگ

کتاب «جنگ» تمام مختصات سبک سلینی را دارد: راوی اول شخص، ضد پیرنگ، زبان آرگو و فضای گروتسک. بی‌نهایت تلخ و هم‌زمان خنده‌دار. فردینانِ‌اش هم مثل همه‌ی فردینان‌های دیگر سلین خودآگاه است. پشت جلد كتاب نوشته شده است: برخی منتقدان معتقدند كه اين رمان از ديگر شاهكار سلين يعنی «سفر به انتهای شب» نيز بزرگ‌تر است. ممکن بود اگر سلين دست‌نوشته‌های «جنگ» را گم نمی‌کرد و از سر صبر آن‌ها را بازنويسی می‌كرد، می‌توانست رمانی سترگ‌تر از «سفر…» بنويسد؛ اما «جنگ» چنان كه هست، رمانی تمام‌عیار نیست، چهل تكه‌ای است، گیرم از حریر و دیبا، و حقیقتاً از حریر و دیبا.

ادبیات رمانتیک پولین

دستمایه‌های همیشگی ادبیات رمانتیک

بیماری معشوق، رنگ‌پریدگی او، میل او به سمت مرگ به این عشق رمانتیک حالتی شاعرانه و فرازمینی می‌بخشند. عشق رمانتیک اصولاً عشق سالم و سرزنده و توام با تندرستی نیست، عشقی ناظر به زندگی و به آینده نیست، بلکه رنج‌آور است و زیبایی‌اش بیش از هر چیز ناشی از آمیختگی‌اش رنج است. و البته این گونه عشق متاعی نیست که امروز خریدار زیادی داشته باشد. از این منظر رمان پولین یک داستان رمانتیک نمونه‌وار است واجد بسیاری از خصوصیات دیگر این نوع ادبیات در سده‌ی نوزدهم.

خرمگس

خرمگس

خرمگس حدود ۱۲۵ سال پیش در ۱۸۹۷ در انگلستان و آمریکا برای اولین بار چاپ شد. داستان «خرمگس» مربوط