برچسب: رضی هیرمندی

در راه کوه

در راه کوه یا در راه زندگی؟

در راه کوه، داستانی زیبا و دلنشین از ماریان دوبوک است که با ترجمه‌ی خوب رضی هیرمندی، به زبان فارسی برگردانده شده است. این داستان، درباره‌ی زندگی صحبت می‌کند. یا به عبارت بهتر، مسیری که در طول زندگی خودمان طی می‌کنیم. قدم‌هایی که برمی‌داریم، دوستی‌هایی که شکل می‌دهیم و کارهایی که انجام می‌دهیم و در نهایت، تاثیری که از خودمان به جا می‌گذاریم؛ تاثیری هرچند نامحسوس اما عمیق و ارزش‌مند.

در راه کوه

در راه کوه یا در راه زندگی؟

در راه کوه، داستانی زیبا و دلنشین از ماریان دوبوک است که با ترجمه‌ی خوب رضی هیرمندی، به زبان فارسی برگردانده شده است. این داستان، درباره‌ی زندگی صحبت می‌کند. یا به عبارت بهتر، مسیری که در طول زندگی خودمان طی می‌کنیم. قدم‌هایی که برمی‌داریم، دوستی‌هایی که شکل می‌دهیم و کارهایی که انجام می‌دهیم و در نهایت، تاثیری که از خودمان به جا می‌گذاریم؛ تاثیری هرچند نامحسوس اما عمیق و ارزش‌مند.