سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: رضا شکراللهی

مزخرفات فارسی

مزخرفات فارسی

کتاب مزخرفات فارسی دغدغه‌های یک ویراستار و فارسی‌دان حرفه‌ای به نام رضا شکراللهی است از کلمات و عبارت‌هایی

مِه جنگ

عیار ناتمام رمان سیاسی به معنای دقیق کلمه نیست، هرچند وقایع سیاسی مهمی مثل انقلاب، جنگ و اعتراضات خیابانی دهه‌ی هشتاد نقش مهمی در آن دارند. اما این رویدادها بیشتر پسزمینه‌ای هستند برای رویدادها خانوادگی تلخ و شیرینی که بر بستر آن‌ها جاری است: اختلافات پدر-پسری، ماجراهای عشقی، عشق‌های ناکام و ازدواج‌های سرد، دل‌نگرانی برای فرزندان و …

مزخرفات فارسی

مزخرفات فارسی

کتاب مزخرفات فارسی دغدغه‌های یک ویراستار و فارسی‌دان حرفه‌ای به نام رضا شکراللهی است از کلمات و عبارت‌هایی

مِه جنگ

عیار ناتمام رمان سیاسی به معنای دقیق کلمه نیست، هرچند وقایع سیاسی مهمی مثل انقلاب، جنگ و اعتراضات خیابانی دهه‌ی هشتاد نقش مهمی در آن دارند. اما این رویدادها بیشتر پسزمینه‌ای هستند برای رویدادها خانوادگی تلخ و شیرینی که بر بستر آن‌ها جاری است: اختلافات پدر-پسری، ماجراهای عشقی، عشق‌های ناکام و ازدواج‌های سرد، دل‌نگرانی برای فرزندان و …