برچسب: رز زرد

رز زرد

ببری دیگر در این شعر است

کتاب «رز زرد» ما را به سمت یک سفر خیالی در شهرهای برساخته از ذهن نویسنده‌ای خلاق دعوت می‌کند. شهرهایی که هر بار در شعرها به شکلی رخ می‌نماید. هر چند این کتاب مقدمه‌ای پنجاه صفحه‌ای برای آشنایی با دفتر شعر تدارک می‌بیند و در پایان هم مؤخره‌ای درخور دارد، ولی همچنان خود شعرها و درگیری شاعران دیگر با بورخس برای ترجمه قابل درنگ است.

رز زرد

ببری دیگر در این شعر است

کتاب «رز زرد» ما را به سمت یک سفر خیالی در شهرهای برساخته از ذهن نویسنده‌ای خلاق دعوت می‌کند. شهرهایی که هر بار در شعرها به شکلی رخ می‌نماید. هر چند این کتاب مقدمه‌ای پنجاه صفحه‌ای برای آشنایی با دفتر شعر تدارک می‌بیند و در پایان هم مؤخره‌ای درخور دارد، ولی همچنان خود شعرها و درگیری شاعران دیگر با بورخس برای ترجمه قابل درنگ است.