برچسب: راوی غیرقابل اعتماد

ده راوی غیرقابل اعتماد

ده راوی غیرقابل اعتماد در ادبیات

از ادگار آلن پو تا گیلیان فلین در عصر حاضر، راویان غیرقابل اعتماد ابزار خوبی در دست نویسندگان هستند و چالش بزرگی برای خوانندگان داستان. سارا پین بورو از نویسندگان نشریه گاردین در این مقاله به کتاب‌ها و داستان‌هایی می‌پردازد که به استادانه‌ترین شکل، راوی غیرقابل‌اعتماد را به کار بسته‌اند و خوانندگانشان را با چالشی بر سر حقیقت و تخیل مواجه می‌کنند. این مقاله در تاریخ 4 ژانویه 2017 در گاردین منتشر شده است.

ده راوی غیرقابل اعتماد

ده راوی غیرقابل اعتماد در ادبیات

از ادگار آلن پو تا گیلیان فلین در عصر حاضر، راویان غیرقابل اعتماد ابزار خوبی در دست نویسندگان هستند و چالش بزرگی برای خوانندگان داستان. سارا پین بورو از نویسندگان نشریه گاردین در این مقاله به کتاب‌ها و داستان‌هایی می‌پردازد که به استادانه‌ترین شکل، راوی غیرقابل‌اعتماد را به کار بسته‌اند و خوانندگانشان را با چالشی بر سر حقیقت و تخیل مواجه می‌کنند. این مقاله در تاریخ 4 ژانویه 2017 در گاردین منتشر شده است.