سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رابرت سیالدینی

تأثیر نفوذ می‌کنم، پس هستم! تاثیر

نفوذ می‌کنم، پس هستم!

«تأثیر» حاصل سه سال کار سیالدینی است که هم به‌صورت تجربی و هم به‌صورت مصاحبه روی روش‌های فروشندگان حرفه‌ای، کلاه‌بردارها، افسران پلیس ضدکلاهبرداری و آژانس‌های حفظ حقوق مشتریان جمع‌آوری‌شده است. نویسنده در این کتاب می‌خواهد به‌عنوان یک روانشناس اجتماعی تجربی درباره‌ی روانشناسی اطاعت و پذیرش تحقیق کند و حاصل آن را در اختیار ما قرار دهد.

تأثیر نفوذ می‌کنم، پس هستم! تاثیر

نفوذ می‌کنم، پس هستم!

«تأثیر» حاصل سه سال کار سیالدینی است که هم به‌صورت تجربی و هم به‌صورت مصاحبه روی روش‌های فروشندگان حرفه‌ای، کلاه‌بردارها، افسران پلیس ضدکلاهبرداری و آژانس‌های حفظ حقوق مشتریان جمع‌آوری‌شده است. نویسنده در این کتاب می‌خواهد به‌عنوان یک روانشناس اجتماعی تجربی درباره‌ی روانشناسی اطاعت و پذیرش تحقیق کند و حاصل آن را در اختیار ما قرار دهد.