برچسب: ذهن تصمیم‌گیر یک مدیر

ذهن تصمیم‌گیر یک مدیر

بسیاری معتقدند که مدیریت چیزی نیست جز مهارت در تصمیم‌گیری. اگر حتی بخشی از این گزاره هم درست باشد، پس بسیار مهم است که بدانیم در ذهن مدیران برای تصمیم‌گیری چه می‌گذرد و اصولاً تصمیم‌گیری چیست و چه فرآیندی در آن سپری می‌شود. در این پرونده ویژه از وینش، می‌خواهیم به ذهن تصمیم‌گیر یک مدیر بپردازیم.

ذهن تصمیم‌گیر یک مدیر

بسیاری معتقدند که مدیریت چیزی نیست جز مهارت در تصمیم‌گیری. اگر حتی بخشی از این گزاره هم درست باشد، پس بسیار مهم است که بدانیم در ذهن مدیران برای تصمیم‌گیری چه می‌گذرد و اصولاً تصمیم‌گیری چیست و چه فرآیندی در آن سپری می‌شود. در این پرونده ویژه از وینش، می‌خواهیم به ذهن تصمیم‌گیر یک مدیر بپردازیم.