سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: دیوید مکاولی

سیاه و سفید

معمای پیچیده‌

کتاب سیاه و سفید، چهار داستان جدا را روایت می‌‌کند که در آغاز نمی‌توان ارتباطی بینشان پیدا کرد و حتی زمان وقوعشان نیز یکسان نیست. هر صفحه، به چهار کادر تقسیم شده که در هر کدام، یک داستان روایت می‌شود. دیوید مکاولی، نویسنده و تصویرگر کتاب سیاه و سفید به ارتباط بین داستان‌‌ها اشاره ای نکرده و رمزگشایی آن را برعهده‌‌ی خواننده گذاشته است. این کتاب سال ۱۹۹۰ منتشر شده و در زمان خودش، از کتاب‌های بحث برانگیز به شمار می‌‌آمده است.

سیاه و سفید

معمای پیچیده‌

کتاب سیاه و سفید، چهار داستان جدا را روایت می‌‌کند که در آغاز نمی‌توان ارتباطی بینشان پیدا کرد و حتی زمان وقوعشان نیز یکسان نیست. هر صفحه، به چهار کادر تقسیم شده که در هر کدام، یک داستان روایت می‌شود. دیوید مکاولی، نویسنده و تصویرگر کتاب سیاه و سفید به ارتباط بین داستان‌‌ها اشاره ای نکرده و رمزگشایی آن را برعهده‌‌ی خواننده گذاشته است. این کتاب سال ۱۹۹۰ منتشر شده و در زمان خودش، از کتاب‌های بحث برانگیز به شمار می‌‌آمده است.