سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: دیوید رانسیمن

پایان دموکراسی

پایان دموکراسی

این سوال افراد بسیاری است که آیا وقتی جان مردم از یک سیاستمدار به لب می‌رسد، راهی هست

پایان دموکراسی

پایان دموکراسی

این سوال افراد بسیاری است که آیا وقتی جان مردم از یک سیاستمدار به لب می‌رسد، راهی هست