برچسب: دیوید راجرز

جامه‌ی دیجیتال بر تن کنید

تمام کسب و کارهایی که قبل از دوران اینترنت به وجود آمده‌اند اکنون با یک چالش مشترک رو‌به‌رو هستند: چگونه برای رقابت در اقتصاد دیجیتال آماده شویم؟

تحول دیجیتال (Digital Transformation)، تغییر بنیادین کسب و کار، فعالیت‌ها، فرآیندها و مدل‌های سازمانی در راستای استفاده از فرصت‌های دنیای تکنولوژی است. در حالی که از اصطلاح تحول دیجیتال بیشتر در مفاهیم کسب و کار استفاده می‌شود، نمی‌توان تاثیر آن‌را بر مابقی بخش‌ها مانند سازمان‌های دولتی و محیط زیستی فراموش کرد.

جامه‌ی دیجیتال بر تن کنید

تمام کسب و کارهایی که قبل از دوران اینترنت به وجود آمده‌اند اکنون با یک چالش مشترک رو‌به‌رو هستند: چگونه برای رقابت در اقتصاد دیجیتال آماده شویم؟

تحول دیجیتال (Digital Transformation)، تغییر بنیادین کسب و کار، فعالیت‌ها، فرآیندها و مدل‌های سازمانی در راستای استفاده از فرصت‌های دنیای تکنولوژی است. در حالی که از اصطلاح تحول دیجیتال بیشتر در مفاهیم کسب و کار استفاده می‌شود، نمی‌توان تاثیر آن‌را بر مابقی بخش‌ها مانند سازمان‌های دولتی و محیط زیستی فراموش کرد.