سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: دیوید رابرتس

کله‌خرها

کله‌خر بودن یا نبودن؟

شاید آن چیزی که ما به عنوان متفاوت بودن، حتی گاهی با نسبت دادن به رفتارهای حیوانات، می‌شناسیم و نسبت به آن منفی برخورد می‌کنیم، نیازمند بازنگری جدی باشد. دقیق که نگاه کنیم شاید لبخند روی چهره کفتارها از شادی است که در زندگی خودشان دارند و برای ناآشناست. همان‌قدر که آنها هم درست ما را نمی‌شناسند، مگر روزی که چندتا از کله‌خرهایشان هوس کنند بیایند و میان ما زندگی کنند.

کله‌خرها

کله‌خر بودن یا نبودن؟

شاید آن چیزی که ما به عنوان متفاوت بودن، حتی گاهی با نسبت دادن به رفتارهای حیوانات، می‌شناسیم و نسبت به آن منفی برخورد می‌کنیم، نیازمند بازنگری جدی باشد. دقیق که نگاه کنیم شاید لبخند روی چهره کفتارها از شادی است که در زندگی خودشان دارند و برای ناآشناست. همان‌قدر که آنها هم درست ما را نمی‌شناسند، مگر روزی که چندتا از کله‌خرهایشان هوس کنند بیایند و میان ما زندگی کنند.