سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: دین کونتز

ویروس چشمان تاریکی

چشمان تاریکی

در ایام همه‌گیری کرونا کتابی در ایران به چاپ رسید که عنوان شده بود به پیشگویی همه گیری

ویروس چشمان تاریکی

چشمان تاریکی

در ایام همه‌گیری کرونا کتابی در ایران به چاپ رسید که عنوان شده بود به پیشگویی همه گیری