برچسب: دوریس لسینگ

زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم

چه کسی از دوریس لسینگ می‌ترسد؟

زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم، مجموعه‌ای متشکل از پنج جستار است مبتنی بر زندگی شخصی نویسنده‌اش. به گفته‌ی لسینگ، کودکی‌های ناگوار ظاهراً داستان‌نویس خلق می‌کنند و کودکی او هم آن‌قدر ناگوار بوده که لسینگ داستان‌نویس را به دنیا پیشکش کند. البته به‌قول فرنگی‌ها تمام کردیت (اعتبار) نصیب کودکی ناگوار لسینگ نمی‌شود. او ساخته‌وپرداخته‌ی دو جنگ بزرگ جهانی است ـ جنگ جهانی اول به‌واسطه‌ی خاطره‌های تلخ و مسموم پدرش، و جنگ جهانی دوم که خود آن را زیست و نمی‌توان تأثیر آن را بر قلمش انکار کرد.

زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم

چه کسی از دوریس لسینگ می‌ترسد؟

زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم، مجموعه‌ای متشکل از پنج جستار است مبتنی بر زندگی شخصی نویسنده‌اش. به گفته‌ی لسینگ، کودکی‌های ناگوار ظاهراً داستان‌نویس خلق می‌کنند و کودکی او هم آن‌قدر ناگوار بوده که لسینگ داستان‌نویس را به دنیا پیشکش کند. البته به‌قول فرنگی‌ها تمام کردیت (اعتبار) نصیب کودکی ناگوار لسینگ نمی‌شود. او ساخته‌وپرداخته‌ی دو جنگ بزرگ جهانی است ـ جنگ جهانی اول به‌واسطه‌ی خاطره‌های تلخ و مسموم پدرش، و جنگ جهانی دوم که خود آن را زیست و نمی‌توان تأثیر آن را بر قلمش انکار کرد.