برچسب: دوازده رخ

12رخ

دوازده رخ

این فیلمنامه را گلشیری به استادش ابوالحسن نجفی تقدیم کرده است. این اولین بار نبود که او نوشتن

12رخ

دوازده رخ

این فیلمنامه را گلشیری به استادش ابوالحسن نجفی تقدیم کرده است. این اولین بار نبود که او نوشتن