برچسب: دل دلدادگی

دل دلدادگی

خلاصه‌ داستان روجا، زنی بلندپرواز و روستایی است که سه دلدار دارد؛ داوود معلمِ شهری که نماینده‌ی طبقه‌ی

دل دلدادگی

خلاصه‌ داستان روجا، زنی بلندپرواز و روستایی است که سه دلدار دارد؛ داوود معلمِ شهری که نماینده‌ی طبقه‌ی