برچسب: دزد کتاب زهرا ملوکی

دزد کتاب

کتاب دزدی

دزد کتاب کیست؟ آدم‌ها با چه دلایل و توجیهاتی ممکن است دست به سرقت کتاب‌ها بزنند؟ دزد کتاب بی‌برو برگرد یک عاشق کتاب است که عشقش می‌تواند از دایره‌ی تملک کتاب‌ها بیرون نرود. منظورم این است که همه‌ی کتاب‌هایی که دزدیده می‌شوند خوانده نمی‌شوند و این را دارم به استناد حرف‌های تعدادی از عزیزانی می‌گویم که خودشان تجربه‌ی کتاب‌دزدی داشته‌اند…

دزد کتاب

کتاب دزدی

دزد کتاب کیست؟ آدم‌ها با چه دلایل و توجیهاتی ممکن است دست به سرقت کتاب‌ها بزنند؟ دزد کتاب بی‌برو برگرد یک عاشق کتاب است که عشقش می‌تواند از دایره‌ی تملک کتاب‌ها بیرون نرود. منظورم این است که همه‌ی کتاب‌هایی که دزدیده می‌شوند خوانده نمی‌شوند و این را دارم به استناد حرف‌های تعدادی از عزیزانی می‌گویم که خودشان تجربه‌ی کتاب‌دزدی داشته‌اند…