برچسب: در زمانه پروانه ها

نشر کتاب حسن مرتضوی

مقاومتی از جنس مردم عادی

حسن مرتضوی، مترجم کتاب در زمانه‌ی پروانه‌ها، از مترجمان پرکار ایرانی است که تابه‌حال حدود 50 اثر ترجمه کرده که بیشتر آن‌ها در حوزه فلسفه و اقتصاد بوده‌اند؛ آثاری مانند: نظریه رمان (گئورک لوکاچ)، عصر نهایت‌ها (اریک هابسبام)، اسلحه، میکروب و فولاد: سرنوشت جامعه بشری (جرد دایموند)، تاریخ فلسفه راتلج و از همه مهمتر کتاب سرمایه مارکس که ماجرای پخش غیرقانونی آن در فضای نت درست سه هفته بعد از انتشار نسخه چاپی، باعث انتقادهای فراوانی شد.

حسن مرتضوی در یادداشتی درباره این کتاب و دلیل ترجمه‌اش نوشته است.

نشر کتاب حسن مرتضوی

مقاومتی از جنس مردم عادی

حسن مرتضوی، مترجم کتاب در زمانه‌ی پروانه‌ها، از مترجمان پرکار ایرانی است که تابه‌حال حدود 50 اثر ترجمه کرده که بیشتر آن‌ها در حوزه فلسفه و اقتصاد بوده‌اند؛ آثاری مانند: نظریه رمان (گئورک لوکاچ)، عصر نهایت‌ها (اریک هابسبام)، اسلحه، میکروب و فولاد: سرنوشت جامعه بشری (جرد دایموند)، تاریخ فلسفه راتلج و از همه مهمتر کتاب سرمایه مارکس که ماجرای پخش غیرقانونی آن در فضای نت درست سه هفته بعد از انتشار نسخه چاپی، باعث انتقادهای فراوانی شد.

حسن مرتضوی در یادداشتی درباره این کتاب و دلیل ترجمه‌اش نوشته است.