برچسب: درباره ما

پرونده

چرا پرونده؟

هر سه‌شنبه در وینش یک موضوع ویژه داریم. این موضوع، گاهی یک نویسنده است، گاهی یک کتاب، گاهی یک بحث در زمینه ادبیات یا هنر یا تاریخ و گاهی کتاب‌هایی درباره یک واقعه تاریخی.

کودک و نوجوان

چرا کودک و نوجوان؟

داستان ایجاد محیط‌های همکاری برای کودکان و نوجوانان از گذشته جزو دغدغه‌های ما بود. فعالیت‌های متنوعی برای کودکان و نوجوانان انجام می‌شود و این بخش خوب ماجرا است.

همکاری

چرا همکاران؟

وینش اعتقاد دارد اگر می‌خواهیم مسیر توسعه را طی کنیم، چاره‌ای جز همکاری با هم و پرداختن به زیرساخت‌های فرهنگی نداریم.

پرونده

چرا پرونده؟

هر سه‌شنبه در وینش یک موضوع ویژه داریم. این موضوع، گاهی یک نویسنده است، گاهی یک کتاب، گاهی یک بحث در زمینه ادبیات یا هنر یا تاریخ و گاهی کتاب‌هایی درباره یک واقعه تاریخی.

کودک و نوجوان

چرا کودک و نوجوان؟

داستان ایجاد محیط‌های همکاری برای کودکان و نوجوانان از گذشته جزو دغدغه‌های ما بود. فعالیت‌های متنوعی برای کودکان و نوجوانان انجام می‌شود و این بخش خوب ماجرا است.

همکاری

چرا همکاران؟

وینش اعتقاد دارد اگر می‌خواهیم مسیر توسعه را طی کنیم، چاره‌ای جز همکاری با هم و پرداختن به زیرساخت‌های فرهنگی نداریم.