وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: خانه-خوانی

خانه خوانی

خانه‌‌ای که با خود برده است

«خانه‌خوانی» به دنبال تعریفی از خانه خوب، مسیری تازه را نشان می‌دهد. به این منظور نویسنده بدون مواجهه‌ای نوستالژیک و بدون آن که در بند توصیف خصوصیات کالبدی باشد، به سراغ تعدادی از خانه‌های دهه‌های سی و چهل شمسی در تهران موسوم به خانه‌های آجر بهمنی رفته تا کیفیت‌هایی فارغ از کالبد و قابل ترجمه برای امروز و هر زمان دیگر را در آن‌ها بیابد. این مسیر به جای آن که خوانشی از خانه‌ها همراه با پیش‌فرض‌های ذهنی باشد و یا در پی یافتن ایده‌ها و راهکارهای معمارانه، رویکردی پدیدارشناسانه دارد و مبتنی بر روایت ساکنین خانه است.

خانه خوانی

خانه‌‌ای که با خود برده است

«خانه‌خوانی» به دنبال تعریفی از خانه خوب، مسیری تازه را نشان می‌دهد. به این منظور نویسنده بدون مواجهه‌ای نوستالژیک و بدون آن که در بند توصیف خصوصیات کالبدی باشد، به سراغ تعدادی از خانه‌های دهه‌های سی و چهل شمسی در تهران موسوم به خانه‌های آجر بهمنی رفته تا کیفیت‌هایی فارغ از کالبد و قابل ترجمه برای امروز و هر زمان دیگر را در آن‌ها بیابد. این مسیر به جای آن که خوانشی از خانه‌ها همراه با پیش‌فرض‌های ذهنی باشد و یا در پی یافتن ایده‌ها و راهکارهای معمارانه، رویکردی پدیدارشناسانه دارد و مبتنی بر روایت ساکنین خانه است.