سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: حسین عیدیزاده

سینه‌فیل

سینه‌فیلیا چیست، سینه‌فیل کیست؟

سینه‌فیل در لغت کسی است که به شکلی پرشور عاشق سینماست و سینه‌فیلیا یک رویکرد در نزدیک شدن به فیلم‌هاست که در مواجهه با فیلم‌ها و سینما بیش از هرچیز از خود سینما و تاریخ آن بهره می‌گیرد. گریش شامبو در کتاب خود به سینه‌فیلیا در عصر اینترنت پرداخته است. حسین عیدی‌زاده در این یادداشت ابتدا کتاب را با کتاب کریستین کیتلی مقایسه می‌کند و در ادامه به افتراق‌های این دو کتاب می‌پردازد.

تاریخ سینما

تاریخ‌های سینما

شاید هرکسی به خودش اجازه ندهد درباره موسیقی باخ یا تابلویی از ولاسکز اظهارنظر کند، اما درباره فیلم‌ها همه نظر می‌دهند. در این دوران که دیگر هر فیلمی با یک کلیک و دانلود آسان در دسترس است، خواندن تاریخ سینما اهمیتی متفاوت اما حتی بیشتر از قبل دارد. اگر در گذشته علاقمندان با کمبود منابع و فیلم مواجه بودند، امروز مشکل سیل اطلاعاتی است که احتیاج به دسته‌بندی ذهنی دارند. برای آن‌که بشود درباره سینما اندیشید و حرفی مبتنی بر اندیشه زد باید تاریخ آن را خواند و از آن آموخت. اما چه کتاب‌هایی؟ بهترین‌ کتاب‌های تاریخ سینما کدام‌ها هستند؟

سینه‌فیل

سینه‌فیلیا چیست، سینه‌فیل کیست؟

سینه‌فیل در لغت کسی است که به شکلی پرشور عاشق سینماست و سینه‌فیلیا یک رویکرد در نزدیک شدن به فیلم‌هاست که در مواجهه با فیلم‌ها و سینما بیش از هرچیز از خود سینما و تاریخ آن بهره می‌گیرد. گریش شامبو در کتاب خود به سینه‌فیلیا در عصر اینترنت پرداخته است. حسین عیدی‌زاده در این یادداشت ابتدا کتاب را با کتاب کریستین کیتلی مقایسه می‌کند و در ادامه به افتراق‌های این دو کتاب می‌پردازد.

تاریخ سینما

تاریخ‌های سینما

شاید هرکسی به خودش اجازه ندهد درباره موسیقی باخ یا تابلویی از ولاسکز اظهارنظر کند، اما درباره فیلم‌ها همه نظر می‌دهند. در این دوران که دیگر هر فیلمی با یک کلیک و دانلود آسان در دسترس است، خواندن تاریخ سینما اهمیتی متفاوت اما حتی بیشتر از قبل دارد. اگر در گذشته علاقمندان با کمبود منابع و فیلم مواجه بودند، امروز مشکل سیل اطلاعاتی است که احتیاج به دسته‌بندی ذهنی دارند. برای آن‌که بشود درباره سینما اندیشید و حرفی مبتنی بر اندیشه زد باید تاریخ آن را خواند و از آن آموخت. اما چه کتاب‌هایی؟ بهترین‌ کتاب‌های تاریخ سینما کدام‌ها هستند؟