سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: حامد اسماعیلیون

آویشن قشنگ نیست

آویشن قشنگ نیست

اولین کتاب هر نویسنده‌ای معمولا یا یک شکست کامل است یا ورود درخشان به دایره نویسندگان مطرح و

احمد اسماعیلیون

داستانی که ادامه دارد

ماجراهای رمان فروردین ۵۸ آغاز می‌شوند و پنج مرداد ۶۷ با پایان عملیات مرصاد خاتمه می‌یابند. اسماعیلیون همان‌طور که در انتخاب موضوع شجاع و جسور بوده، در نحوه‌ی روایت نیز جسارت دارد. بسیاری از خوانندگان و منتقدها روایت او را بی‌طرف خوانده‌اند. درست است، اسماعیلیون طرف هیچکسی را نمی‌گیرد نه چون به هرکدام حق می‌دهد، بلکه چون به هیچکس حق نمی‌دهد.

آویشن قشنگ نیست

آویشن قشنگ نیست

اولین کتاب هر نویسنده‌ای معمولا یا یک شکست کامل است یا ورود درخشان به دایره نویسندگان مطرح و

احمد اسماعیلیون

داستانی که ادامه دارد

ماجراهای رمان فروردین ۵۸ آغاز می‌شوند و پنج مرداد ۶۷ با پایان عملیات مرصاد خاتمه می‌یابند. اسماعیلیون همان‌طور که در انتخاب موضوع شجاع و جسور بوده، در نحوه‌ی روایت نیز جسارت دارد. بسیاری از خوانندگان و منتقدها روایت او را بی‌طرف خوانده‌اند. درست است، اسماعیلیون طرف هیچکسی را نمی‌گیرد نه چون به هرکدام حق می‌دهد، بلکه چون به هیچکس حق نمی‌دهد.