سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: جیمز موریه

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی خلقیات ایرانیان

آداب و خلقیات ایرانیان به قلم یک سیاح ایرانی!

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی با نقد ایران و عادات ایرانیان به نوعی مثل شهرآشوب‌‌ها عمل می‌کند که برای شاعران‌شان دردساز بوده‌اند؛ شاید به همین جهت بوده که جیمز موریه با رندی تمام در چاپ اول کتاب از درج نامش به عنوان نویسنده خودداری کرده  و در چاپ دوم نیز بدون درج نامش تنها با نام مستعار «سیاح ایرانی» مقدمه‌ای بر کتاب نگاشته. با همه کتاب بعد از گذشت حدود ۲۱۰ سال هنوز هم اثری خواندنی‌ست.

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی خلقیات ایرانیان

آداب و خلقیات ایرانیان به قلم یک سیاح ایرانی!

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی با نقد ایران و عادات ایرانیان به نوعی مثل شهرآشوب‌‌ها عمل می‌کند که برای شاعران‌شان دردساز بوده‌اند؛ شاید به همین جهت بوده که جیمز موریه با رندی تمام در چاپ اول کتاب از درج نامش به عنوان نویسنده خودداری کرده  و در چاپ دوم نیز بدون درج نامش تنها با نام مستعار «سیاح ایرانی» مقدمه‌ای بر کتاب نگاشته. با همه کتاب بعد از گذشت حدود ۲۱۰ سال هنوز هم اثری خواندنی‌ست.