وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: جورج مندوزا

مرد عمل

چراهای دردسرساز

«هیرپل مرد عمل بود! به همین دلیل قبل از انجام دادن هرکاری از خودش می‌پرسید چرا باید این کار را انجام بدهم؟ برای چی؟ چرا؟ او در مورد دلیل هرچیز از خودش سوال می‌کرد: هرچیزی که می‌دید، هرچیزی که می‌شنید، هرچیزی که می‌خواند، هرچیزی که احساس می‌کرد، هرچیزی که…»

مرد عمل

چراهای دردسرساز

«هیرپل مرد عمل بود! به همین دلیل قبل از انجام دادن هرکاری از خودش می‌پرسید چرا باید این کار را انجام بدهم؟ برای چی؟ چرا؟ او در مورد دلیل هرچیز از خودش سوال می‌کرد: هرچیزی که می‌دید، هرچیزی که می‌شنید، هرچیزی که می‌خواند، هرچیزی که احساس می‌کرد، هرچیزی که…»