سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: جهان مکتوب

جهان مکتوب تاریخ‌

ادبیاتِ تاریخ‌ساز

تغییر مسیر تاریخ اغلب به‌دنبال جرقه‌ای کوچک در ذهن انسان‌هایی اتفاق افتاده که پا از مرزهای معمول فراتر گذاشته‌اند. بنا به شواهدی که نویسنده کتاب را بر مبنای آن‌ها نوشته، این تغییر مسیر همواره به‌دنبال پیدایش اثری مکتوب و خوانده شدن آن اتفاق افتاده است. روش پوکنر در خلق این اثر استناد به ۱۶ متن بنیادین در طول تاریخ است که نویسنده در 16 فصل توضیح می‌دهد چطور این متون بنیادین تاریخ را ساخته‌اند.

جهان مکتوب تاریخ‌

ادبیاتِ تاریخ‌ساز

تغییر مسیر تاریخ اغلب به‌دنبال جرقه‌ای کوچک در ذهن انسان‌هایی اتفاق افتاده که پا از مرزهای معمول فراتر گذاشته‌اند. بنا به شواهدی که نویسنده کتاب را بر مبنای آن‌ها نوشته، این تغییر مسیر همواره به‌دنبال پیدایش اثری مکتوب و خوانده شدن آن اتفاق افتاده است. روش پوکنر در خلق این اثر استناد به ۱۶ متن بنیادین در طول تاریخ است که نویسنده در 16 فصل توضیح می‌دهد چطور این متون بنیادین تاریخ را ساخته‌اند.