وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: تیم مارشال

جغرافیا

دور دنیا در چند ساعت

یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های سال‌های اخیر در باب علل توسعه و عدم توسعه‌ی کشورها، کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون بود. کتابی که توسعه‌ی نهادها و رشد دموکراسی را عامل اصلی پیشرفت و عدم پیشرفت کشورها اعلام می‌کرد. نویسندگان آن کتاب در فصل نظریه‌هایی که کار نمی‌کنند فرضیه‌ی اثر جغرافیا را به کلی رد کرده بودند. کتاب در اسارت جغرافیا با زبانی بسیار ساده و روایتی پرمغز ادعای بی‌اثر بودن جغرافیا را رد می‌کند. مرزهایی هم که بر اثر عوامل جغرافیایی شکل گرفته‌اند به دلیل میل فزون‌خواهی و توسعه‌ی هر چه بیشتر باز هم محکوم به مناقشه‌اند. جهان ناآرام است و ناآرام خواهد ماند و تیم مارشال در قالب ده نقشه آن را بیان می‌کند.

جغرافیا

دور دنیا در چند ساعت

یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های سال‌های اخیر در باب علل توسعه و عدم توسعه‌ی کشورها، کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون بود. کتابی که توسعه‌ی نهادها و رشد دموکراسی را عامل اصلی پیشرفت و عدم پیشرفت کشورها اعلام می‌کرد. نویسندگان آن کتاب در فصل نظریه‌هایی که کار نمی‌کنند فرضیه‌ی اثر جغرافیا را به کلی رد کرده بودند. کتاب در اسارت جغرافیا با زبانی بسیار ساده و روایتی پرمغز ادعای بی‌اثر بودن جغرافیا را رد می‌کند. مرزهایی هم که بر اثر عوامل جغرافیایی شکل گرفته‌اند به دلیل میل فزون‌خواهی و توسعه‌ی هر چه بیشتر باز هم محکوم به مناقشه‌اند. جهان ناآرام است و ناآرام خواهد ماند و تیم مارشال در قالب ده نقشه آن را بیان می‌کند.