وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: تو می گی من اونو کشتم؟

تو می گی من اونو کشتم

تو می‌گی من اونو کشتم؟

همه افرادی که پا در جبهه گذاشته‌اند با اختیار خود نرفته‌اند، دانشجویان و سربازان نیز ناگزیر از حضور

تو می گی من اونو کشتم

تو می‌گی من اونو کشتم؟

همه افرادی که پا در جبهه گذاشته‌اند با اختیار خود نرفته‌اند، دانشجویان و سربازان نیز ناگزیر از حضور