سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: توسعه

توسعه دشوار است

توسعه دشوار است، اما نه فقط به دلیل بی‌کفایتی سیاستمداران

آن‌چه باعث بالا رفتن رفاه عمومی، گردش فعالانه مالی، رشد فرهنگی و در یک کلام توسعه می‌شود چیزی غیر از وجود منابع اولیه و استعدادهای انسانی است. کتاب در سایه خشونت به این موضوع می‌پردازد که علت اصلی ناممکن بودن توسعه در بعضی از کشورها تنها ناشی از بی‌کفایتی سیاستمداران نیست بلکه نهادهای اقتصادی نیز در راستای اهداف سیاسی دستکاری می‌شوند و عمده‌ی هزینه‌ها صرف نظام سیاسی با دسترسی‌های محدود برای گروهی خاص می‌شود و چیزی در انتها برای توزیع بین گروه‌های مختلف باقی نمی‌ماند و توسعه محقق نمی‌شود.

نیکوکاران نابکار

نیکوکاران نابکار

نیکوکاران نابکار     کتاب از نظر نوآم چامسکی می‌تواند «اقتصاد شناسی جهان واقعی» باشد و در این

جامعه مدنی شمال ایتالیا

چرا شمال ایتالیا از جنوب آن توسعه‌یافته‌تر است؟

چرا بعضی از دولت‌های دموکراتیک موفق عمل می‌کنند و برخی دیگر شکست می‌خورند؟ برای یافتن پاسخ باید به تحلیل چگونگی عملکرد دموکراسی‌ها بپردازیم. روبرت پاتنام روی عدم توازن سطح توسعه در جنوب و شمال ایتالیا متمرکز شده تا پاسخ این پرسش را دریابد که چرا شمالی‌ها مدام بر داشتن کتاب قانون و توانایی قانون‌گذاری تاکید می‌کنند و جنوبی‌ها کیف پول، بودجه و سرمایه می‌خواهند؟

توسعه دشوار است

توسعه دشوار است، اما نه فقط به دلیل بی‌کفایتی سیاستمداران

آن‌چه باعث بالا رفتن رفاه عمومی، گردش فعالانه مالی، رشد فرهنگی و در یک کلام توسعه می‌شود چیزی غیر از وجود منابع اولیه و استعدادهای انسانی است. کتاب در سایه خشونت به این موضوع می‌پردازد که علت اصلی ناممکن بودن توسعه در بعضی از کشورها تنها ناشی از بی‌کفایتی سیاستمداران نیست بلکه نهادهای اقتصادی نیز در راستای اهداف سیاسی دستکاری می‌شوند و عمده‌ی هزینه‌ها صرف نظام سیاسی با دسترسی‌های محدود برای گروهی خاص می‌شود و چیزی در انتها برای توزیع بین گروه‌های مختلف باقی نمی‌ماند و توسعه محقق نمی‌شود.

نیکوکاران نابکار

نیکوکاران نابکار

نیکوکاران نابکار     کتاب از نظر نوآم چامسکی می‌تواند «اقتصاد شناسی جهان واقعی» باشد و در این

جامعه مدنی شمال ایتالیا

چرا شمال ایتالیا از جنوب آن توسعه‌یافته‌تر است؟

چرا بعضی از دولت‌های دموکراتیک موفق عمل می‌کنند و برخی دیگر شکست می‌خورند؟ برای یافتن پاسخ باید به تحلیل چگونگی عملکرد دموکراسی‌ها بپردازیم. روبرت پاتنام روی عدم توازن سطح توسعه در جنوب و شمال ایتالیا متمرکز شده تا پاسخ این پرسش را دریابد که چرا شمالی‌ها مدام بر داشتن کتاب قانون و توانایی قانون‌گذاری تاکید می‌کنند و جنوبی‌ها کیف پول، بودجه و سرمایه می‌خواهند؟