وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: توران میرهادی

5 کتاب با نگاهی به آموزش

چهره‌های مطرحی در آموزش ایران وجود دارند که پایه‌گذار شکل‌های مختلف آموزش بوده‌اند یا تجربیات ارزشمندی داشته اند. همچنین داستان‌هایی در ادبیات فارسی هستند که در آن‌ها معلم‌ها یا مسائل آن‌ها مورد توجه قرار گرفته. با چند نمونه آشنا می‌شویم.

گفت و گو با زمان

گفت‌وگو با زمان

بعضی از افراد می‌توانند در اطراف خود تغییرات زیادی را به وجود آورند و «توران میرهادی» یکی از

5 کتاب با نگاهی به آموزش

چهره‌های مطرحی در آموزش ایران وجود دارند که پایه‌گذار شکل‌های مختلف آموزش بوده‌اند یا تجربیات ارزشمندی داشته اند. همچنین داستان‌هایی در ادبیات فارسی هستند که در آن‌ها معلم‌ها یا مسائل آن‌ها مورد توجه قرار گرفته. با چند نمونه آشنا می‌شویم.

گفت و گو با زمان

گفت‌وگو با زمان

بعضی از افراد می‌توانند در اطراف خود تغییرات زیادی را به وجود آورند و «توران میرهادی» یکی از