سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: تفکر

ذهن کامل نو

ذهن کامل نو

ذهن کامل نو یک کتاب اندیشه و تفکر خلاق است اما نه به آن شکل معمولی که با

بازاندیشی

پیشگفتار کتاب با داستانی جالب و تکان‌دهنده شروع می‌شود: گروهی آتش‌نورد که برای فرونشاندن حریق جنگل در مونتانا

ذهن کامل نو

ذهن کامل نو

ذهن کامل نو یک کتاب اندیشه و تفکر خلاق است اما نه به آن شکل معمولی که با

بازاندیشی

پیشگفتار کتاب با داستانی جالب و تکان‌دهنده شروع می‌شود: گروهی آتش‌نورد که برای فرونشاندن حریق جنگل در مونتانا