سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: تامس هاردی

گذشته‌ی آقای شهردار

شهردار کاستربریج پس از یک زندگی پرفراز و نشیب در وصیت‌نامه‌اش فقط یک خواسته دارد، یک آرزو. و آن اینکه فراموش شود. توماس هاردی با بازگویی زندگی تلخ مایکل هنچارد با شما از تراژدی زندگی سخن می‌گوید و از خوشبختی، که فقط یک داستان فرعی و کوتاه است در درام بلند درد؛ تا شاید دیگر از زندگی توقع زیادی نداشته باشید.

گذشته‌ی آقای شهردار

شهردار کاستربریج پس از یک زندگی پرفراز و نشیب در وصیت‌نامه‌اش فقط یک خواسته دارد، یک آرزو. و آن اینکه فراموش شود. توماس هاردی با بازگویی زندگی تلخ مایکل هنچارد با شما از تراژدی زندگی سخن می‌گوید و از خوشبختی، که فقط یک داستان فرعی و کوتاه است در درام بلند درد؛ تا شاید دیگر از زندگی توقع زیادی نداشته باشید.