سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه سیاسی

تاریخی از نوع دیگر

لئو اشتراوس را اغلب مورخ و فیلسوفی می‌دانند که احیاگر فلسفه‌ی سیاسی به‌مثابه‌ی دیسیپلینی فراموش‌شده و متروک بود. همو بود که با حمله به پوزیتیویسم، نیهیلیسم و تاریخی‌گرایی، علوم سیاسی قرن‌بیستمی را آماج حملات تئوریک خود قرار داد و از بازگشت به پرسش‌های ابدی و بی‌زمان‌ومکان سخن گفت. یکی از مهم‌ترین گام‌های اشتراوس به‌منظور احیای سنت فلسفه‌ی سیاسی در قرن بیستم بازخوانی و روایت تاریخ فلسفه‌ی سیاسی با تکیه بر ابزاری خلاف جریان و به‌تمامی متفاوت با تواریخ موجود در قرن بیستم بود.

تاریخ فلسفه سیاسی

تاریخی از نوع دیگر

لئو اشتراوس را اغلب مورخ و فیلسوفی می‌دانند که احیاگر فلسفه‌ی سیاسی به‌مثابه‌ی دیسیپلینی فراموش‌شده و متروک بود. همو بود که با حمله به پوزیتیویسم، نیهیلیسم و تاریخی‌گرایی، علوم سیاسی قرن‌بیستمی را آماج حملات تئوریک خود قرار داد و از بازگشت به پرسش‌های ابدی و بی‌زمان‌ومکان سخن گفت. یکی از مهم‌ترین گام‌های اشتراوس به‌منظور احیای سنت فلسفه‌ی سیاسی در قرن بیستم بازخوانی و روایت تاریخ فلسفه‌ی سیاسی با تکیه بر ابزاری خلاف جریان و به‌تمامی متفاوت با تواریخ موجود در قرن بیستم بود.