سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: تاریخ جنبش زنان

زن بوشهری

کتاب زن بوشهری شکستن سکوتی است پیرامون موضوع زنان در دیگر شهرهای کشور و بیرون رفتن از مقوله

خدیجه افضل وزیری

خدیجه افضل وزیری

کتاب خدیجه افضل وزیری درباره زندگی فرزند پنجم بی‌بی خانم استرآبادی از زنان پیشگام ایرانی در دوره مشروطیت

مرنیسی میانه‌ی مطلوب سفر شهرزاد

میانه‌ی مطلوب میان دو حد غایی

«سفر شهرزاد»، مجموعه‌ای از دوازده یادداشت است که مرنیسی طی سفری که به اروپا و به‌طور مشخص به فرانسه داشته، به نگارش درآورده است. بهانه‌ی سفرِ مرنیسی، معرفی و سخنرانی درباره‌ی کتابی است که به تازگی نگاشته؛ اما در واقع هدفِ اصلی به پرسش گرفتنِ تضادها میانِ سنت و مدرنیته در جوامع اسلامی است. مرنیسی این هدف را از طریقِ برقراری نوعی قیاس، میانِ ارزش‌های فرهنگی در غرب و ریشه‌هایِ شرقی آن ارزش‌ها پیش می برد.

زن بوشهری

کتاب زن بوشهری شکستن سکوتی است پیرامون موضوع زنان در دیگر شهرهای کشور و بیرون رفتن از مقوله

خدیجه افضل وزیری

خدیجه افضل وزیری

کتاب خدیجه افضل وزیری درباره زندگی فرزند پنجم بی‌بی خانم استرآبادی از زنان پیشگام ایرانی در دوره مشروطیت

مرنیسی میانه‌ی مطلوب سفر شهرزاد

میانه‌ی مطلوب میان دو حد غایی

«سفر شهرزاد»، مجموعه‌ای از دوازده یادداشت است که مرنیسی طی سفری که به اروپا و به‌طور مشخص به فرانسه داشته، به نگارش درآورده است. بهانه‌ی سفرِ مرنیسی، معرفی و سخنرانی درباره‌ی کتابی است که به تازگی نگاشته؛ اما در واقع هدفِ اصلی به پرسش گرفتنِ تضادها میانِ سنت و مدرنیته در جوامع اسلامی است. مرنیسی این هدف را از طریقِ برقراری نوعی قیاس، میانِ ارزش‌های فرهنگی در غرب و ریشه‌هایِ شرقی آن ارزش‌ها پیش می برد.