سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: تاریخ تفکر

لیبرالِ تراژدی‌باور

اولین ادعای پلورالیسم ارزشی این است که هر نظام اخلاقی بر پایه‌ی بیش از یک ارزش بنیادین بنا شده است. این ارزش‌های بنیادین مستقل از یکدیگرند و قابل تحویل به یکدیگر یا ارزش سومی نیستند. ادعای بعدی این است که برخی از این ارزش‌های اصیل تلفیق‌پذیر هم نیستند. بدین معنا که رعایت هر کدام مستلزم عدم رعایت دیگری است. برلین متفکری تراژیک‌اندیش است به این معنا که توهم اتوپیا را از ما می‌گیرد و بهمان یادآوری می‌کند که بشر فقط می‌تواند تا حدی اخلاقی باشد.

مارکسیسم

مارکسیسم و غنای چند لایه‌ی آن

پری اندرسون در این کتاب سیر تاریخی تطور مارکسیسم را بررسی می‌کند. سنت کلاسیک مارکسیستی و دو متفکر اصلی آن مارکس و انگلس و بعد روشنفکرانی که به طور مستقیم با آن دو در ارتباط بودند، نسل دوم مارکسیست‌ها که در کوران خیز اروپا به سمت جنگ جهانی اول می‌زیستند و برای یکی شدن نظریه و عمل تلاش کردند، حرکت نسل‌های بعدی مارکسیسم از اقتصاد و سیاست به سمت فلسفه که موجب شکل‌گیری مارکسیسم غربی شد و سرانجام نوآوری‌های مضمونی و حرکت به سمت نظریه‌پردازی در حوزه‌هایی چون ادبیات، هنر و روانکاوی. فهم مارکسیسم از فهم تاریخ تحول آن جدا نیست.

لیبرالِ تراژدی‌باور

اولین ادعای پلورالیسم ارزشی این است که هر نظام اخلاقی بر پایه‌ی بیش از یک ارزش بنیادین بنا شده است. این ارزش‌های بنیادین مستقل از یکدیگرند و قابل تحویل به یکدیگر یا ارزش سومی نیستند. ادعای بعدی این است که برخی از این ارزش‌های اصیل تلفیق‌پذیر هم نیستند. بدین معنا که رعایت هر کدام مستلزم عدم رعایت دیگری است. برلین متفکری تراژیک‌اندیش است به این معنا که توهم اتوپیا را از ما می‌گیرد و بهمان یادآوری می‌کند که بشر فقط می‌تواند تا حدی اخلاقی باشد.

مارکسیسم

مارکسیسم و غنای چند لایه‌ی آن

پری اندرسون در این کتاب سیر تاریخی تطور مارکسیسم را بررسی می‌کند. سنت کلاسیک مارکسیستی و دو متفکر اصلی آن مارکس و انگلس و بعد روشنفکرانی که به طور مستقیم با آن دو در ارتباط بودند، نسل دوم مارکسیست‌ها که در کوران خیز اروپا به سمت جنگ جهانی اول می‌زیستند و برای یکی شدن نظریه و عمل تلاش کردند، حرکت نسل‌های بعدی مارکسیسم از اقتصاد و سیاست به سمت فلسفه که موجب شکل‌گیری مارکسیسم غربی شد و سرانجام نوآوری‌های مضمونی و حرکت به سمت نظریه‌پردازی در حوزه‌هایی چون ادبیات، هنر و روانکاوی. فهم مارکسیسم از فهم تاریخ تحول آن جدا نیست.