برچسب: تاریخ افغانستان

چپ‌گرایی در افغانستان

بهار و زوال مارکسیسم در افغانستان

اگر از زمان حال پله پله به عقب برگردیم، به ترتیب در افغانستان حکومت‌های جمهوریت، طالبان، مجاهدین، کمونیست‌ها و دوران پادشاهی را می‌بینیم. اما چه شد که چپ‌گرایان در افغانستان توانستند حکومت داودخان را سرنگون کنند و ابتدا به تنهایی و سپس به کمک شوروی بیش از ده سال بر این کشور حکومت کنند؟ کتاب «چپ‌گرایی در افغانستان» به تجربه‌ای که مارکسیسم افغانی گذراند می‌پردازد. ابومسلم خراسانی نویسنده این یادداشت که خود اهل افغانستان است در نگاهی به این کتاب به این موضوع نور انداخته که مارکسیسم مثل افکار دیگر، در افغانستان به دامن ناسیونالیسم قومی فروافتاد.

چپ‌گرایی در افغانستان

بهار و زوال مارکسیسم در افغانستان

اگر از زمان حال پله پله به عقب برگردیم، به ترتیب در افغانستان حکومت‌های جمهوریت، طالبان، مجاهدین، کمونیست‌ها و دوران پادشاهی را می‌بینیم. اما چه شد که چپ‌گرایان در افغانستان توانستند حکومت داودخان را سرنگون کنند و ابتدا به تنهایی و سپس به کمک شوروی بیش از ده سال بر این کشور حکومت کنند؟ کتاب «چپ‌گرایی در افغانستان» به تجربه‌ای که مارکسیسم افغانی گذراند می‌پردازد. ابومسلم خراسانی نویسنده این یادداشت که خود اهل افغانستان است در نگاهی به این کتاب به این موضوع نور انداخته که مارکسیسم مثل افکار دیگر، در افغانستان به دامن ناسیونالیسم قومی فروافتاد.