سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: بیژن الهی

جوانی‌ها بیژن الهی

روایت گمشده

ساخت شعر بلند در کارهای بیژن الهی شکلی کلاژگونه دارد. تکه‌هایی از ذهن شاعر به شکل موزائیک‌وار کنار هم تدوین می‌شود تا مفهومی انتزاعی شکل بگیرد. ذهنیت شاعر لحظه‌هایی به عینیت نردیک می‌شود. و بلافاصله خیال شاعر ما را از سطح واقعیت جدا می‌کند. واقعیت برای بیژن الهی محل درنگ شاعرانه برای برساختن جهان خویشتن است. او در شعرهای بلند دفتر جوانی‌ها به مخاطب حرفه‌ای شعر یادآوری می‌کند که شاعر بودن یعنی مسلط بودن به انواع حوزه‌های مطالعات علوم انسانی و بیشتر.

جوانی‌ها بیژن الهی

روایت گمشده

ساخت شعر بلند در کارهای بیژن الهی شکلی کلاژگونه دارد. تکه‌هایی از ذهن شاعر به شکل موزائیک‌وار کنار هم تدوین می‌شود تا مفهومی انتزاعی شکل بگیرد. ذهنیت شاعر لحظه‌هایی به عینیت نردیک می‌شود. و بلافاصله خیال شاعر ما را از سطح واقعیت جدا می‌کند. واقعیت برای بیژن الهی محل درنگ شاعرانه برای برساختن جهان خویشتن است. او در شعرهای بلند دفتر جوانی‌ها به مخاطب حرفه‌ای شعر یادآوری می‌کند که شاعر بودن یعنی مسلط بودن به انواع حوزه‌های مطالعات علوم انسانی و بیشتر.