سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: بهار

بهار می شود

بهار می شود

این پنجمین نوروزی است که در سایت نقد و معرفی کتاب وینش با شما خوانندگانیم. سالی که گذشت به رغم همه سختی‌هایش (که بسیار بیشتر از سال‌های قبل بود) و همه امیدهایش (که آن هم بیشتر از سال‌های گذشته بود) به پایان رسید و مثل همیشه به آمدن بهاری دیگر ختم شد؛ آری بهار می شود. زیر آن آسمان کبود آنچه هیچ‌گاه تغییر و تحول نمی‌پذیرد همین گذر فصل‌هاست. ما انسان‌ها اما در معرض تغییر و تبدل‌ایم و امیدواریم سال آینده بهتر از سال گذشته بشویم. به کمک شما خوانندگان.

بهار می شود

بهار می شود

این پنجمین نوروزی است که در سایت نقد و معرفی کتاب وینش با شما خوانندگانیم. سالی که گذشت به رغم همه سختی‌هایش (که بسیار بیشتر از سال‌های قبل بود) و همه امیدهایش (که آن هم بیشتر از سال‌های گذشته بود) به پایان رسید و مثل همیشه به آمدن بهاری دیگر ختم شد؛ آری بهار می شود. زیر آن آسمان کبود آنچه هیچ‌گاه تغییر و تحول نمی‌پذیرد همین گذر فصل‌هاست. ما انسان‌ها اما در معرض تغییر و تبدل‌ایم و امیدواریم سال آینده بهتر از سال گذشته بشویم. به کمک شما خوانندگان.