وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: بهاره فریس آبادی

کتاب پدرم اورهان پاموک

دستنوشته‌های پدر اورهان پاموک

«پدرم» به سیاق کتاب‌های کوچک مجموعه‌ی Folio 2€ که مجموعه‌ای متشکل از تک‌داستان، مجموعه داستان یا بخش‌هایی از شاهکاری ادبی جهان‌ است، نه داستان است و نه بخشی از یک اثر بلند. ناداستانی زندگی‌نامه‌ای است، ستایش‌ها و سرزنش‌های درهم‌تنیده‌ی پاموک از پدرش. مجموعاً شامل سه جستار کوتاه با محوریت «پدر» که به ما امکان سرک‌کشیدن به بخش‌هایی از زندگی پاموک را می‌دهد.

کتاب پدرم اورهان پاموک

دستنوشته‌های پدر اورهان پاموک

«پدرم» به سیاق کتاب‌های کوچک مجموعه‌ی Folio 2€ که مجموعه‌ای متشکل از تک‌داستان، مجموعه داستان یا بخش‌هایی از شاهکاری ادبی جهان‌ است، نه داستان است و نه بخشی از یک اثر بلند. ناداستانی زندگی‌نامه‌ای است، ستایش‌ها و سرزنش‌های درهم‌تنیده‌ی پاموک از پدرش. مجموعاً شامل سه جستار کوتاه با محوریت «پدر» که به ما امکان سرک‌کشیدن به بخش‌هایی از زندگی پاموک را می‌دهد.