سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: بخارا

خواجه‌ای بر لبی حوض ، بخارا

بخارای شریف، شهر مناره و ایوان و گنبد و حوض

دیدار از سمرقند و بخارا از آرزوهای خیلی از ایرانی‌هاست. به‌خصوص اهل ادبیات و به‌خصوص دلسپردگان به میراث عرفانی ایرانی. محمدناصر مودودی نویسنده این سفرنامه که خود از اهالی تایباد و منطقه باخرز است به بخارا می‌رود تا مقبره شیخ سیف الدین باخرزی از مشایخ صوفیه را ببیند. دیداری به منظور کشف و لمس ریشه‌ها. «خواجه‌ای بر لبی حوض» عنوان سفرنامه کوتاهی است که مودودی درباره سفر یک‌هفته‌ای خود برای دیدن مزار خواجه در بخارا نوشته است. بخارایی که به قول آن شعر قدیمی همان‌طور که «سمرقند صیقل روی زمین است بخارا هم «قوت اسلام و دین است.» شهر مناره‌ها و ایوان‌ها و گنبدها و حوض‌ها.

خواجه‌ای بر لبی حوض ، بخارا

بخارای شریف، شهر مناره و ایوان و گنبد و حوض

دیدار از سمرقند و بخارا از آرزوهای خیلی از ایرانی‌هاست. به‌خصوص اهل ادبیات و به‌خصوص دلسپردگان به میراث عرفانی ایرانی. محمدناصر مودودی نویسنده این سفرنامه که خود از اهالی تایباد و منطقه باخرز است به بخارا می‌رود تا مقبره شیخ سیف الدین باخرزی از مشایخ صوفیه را ببیند. دیداری به منظور کشف و لمس ریشه‌ها. «خواجه‌ای بر لبی حوض» عنوان سفرنامه کوتاهی است که مودودی درباره سفر یک‌هفته‌ای خود برای دیدن مزار خواجه در بخارا نوشته است. بخارایی که به قول آن شعر قدیمی همان‌طور که «سمرقند صیقل روی زمین است بخارا هم «قوت اسلام و دین است.» شهر مناره‌ها و ایوان‌ها و گنبدها و حوض‌ها.