وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: بازی بی نهایت

بازی بی نهایت

بازی بی‌نهایت برنده‌ای ندارد

آدمیان پروژه‌های بزرگ را در چارچوب موفقیت/شکست و برنده/بازنده می‌بینند. نتیجه چنین نگرشی اولویت دادن سود کوتاه‌مدت به آسایش کارکنان است که می‌تواند باعث سودی بلندمدت بشود. سایمون سینک نویسنده کتاب بازی بی‌نهایت تلاش می‌کند در کتابش این وضعیت را از رهگذر تمایز بین بازی محدود و نامحدود (بی‌نهایت) تحلیل کرده و نشان دهد که گزینه قابل‌اجرای دیگری وجود دارد. به‌طورکلی و مختصر پیشنهاد سینک آن است که نگرش به زندگی، کار و رقابت را وسعت بخشیده و آن را نه به‌عنوان یک بازی محدود، بلکه به‌مثابه یک بازی نامحدود در نظر بگیریم. برای رهبران بزرگ موضوع فصل بعدی یا انتخابات بعدی نیست، بلکه نسل بعدی است.

بازی بی نهایت

بازی بی‌نهایت برنده‌ای ندارد

آدمیان پروژه‌های بزرگ را در چارچوب موفقیت/شکست و برنده/بازنده می‌بینند. نتیجه چنین نگرشی اولویت دادن سود کوتاه‌مدت به آسایش کارکنان است که می‌تواند باعث سودی بلندمدت بشود. سایمون سینک نویسنده کتاب بازی بی‌نهایت تلاش می‌کند در کتابش این وضعیت را از رهگذر تمایز بین بازی محدود و نامحدود (بی‌نهایت) تحلیل کرده و نشان دهد که گزینه قابل‌اجرای دیگری وجود دارد. به‌طورکلی و مختصر پیشنهاد سینک آن است که نگرش به زندگی، کار و رقابت را وسعت بخشیده و آن را نه به‌عنوان یک بازی محدود، بلکه به‌مثابه یک بازی نامحدود در نظر بگیریم. برای رهبران بزرگ موضوع فصل بعدی یا انتخابات بعدی نیست، بلکه نسل بعدی است.