وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: باربارا تاکمن

تاریخی از بی خردی‌های سیاستمداران

تاریخ بی خردی شرح زوال آرام‌آرام اصولی است که حاکمان در سایه بی‌خردی از آن‌ها جز عبارتی پوچ باقی نمی‌گذارند. مونتسکیو در قرن هجدهم در روح‌القوانین نوشت: زوال هر حکومتی با زوال اصولی که بر آن بنیان شده آغاز می‌شود. باربارا تاکمن می‌نویسد: «وقتی دلایل عینی نادرستی عقاید راسخ را ثابت کند، به گفته طرفداران تصلب شناختی، آنچه روی می‌دهد نه طرد عقیده بلکه انجماد آن همراه با دلیل‌تراشی است و به زبان ساده، گره بی‌خردی محکم تر می‌شود» او در کتابش به چهار واقعه تاریخی که تصمیم اشتباه و بی‌خردی سیاستمداران باعث وقوع آن شد می‌پردازد.

آینه‌ای در دوردست

قرن مصیبت‌بار چهاردهم: شب سیاه

در قرن چهاردهم اروپا در چنان حدی از تباهی غرق است که گویی امکان ندارد روزگاری صلح و آرامش و رونق را به چشم ببیند. جهل در منتها درجه است و طاعون بخش بزرگی از جمعیت اروپا را از میان برده. نیروی کار در سراسر اروپا کم آمده و با این حال جنگ‌های مذهبی تمام ندارند. شبی است سیاه، اما شب سیاه هم پایانی دارد و تاریخ سرنوشت دیگری در چنته دارد. با آینه‌ای در دوردست آن‌چه بیش از همه ذهن خواننده را درگیر می‌کند توان بشر در مواجهه با مصائب است.

تاریخی از بی خردی‌های سیاستمداران

تاریخ بی خردی شرح زوال آرام‌آرام اصولی است که حاکمان در سایه بی‌خردی از آن‌ها جز عبارتی پوچ باقی نمی‌گذارند. مونتسکیو در قرن هجدهم در روح‌القوانین نوشت: زوال هر حکومتی با زوال اصولی که بر آن بنیان شده آغاز می‌شود. باربارا تاکمن می‌نویسد: «وقتی دلایل عینی نادرستی عقاید راسخ را ثابت کند، به گفته طرفداران تصلب شناختی، آنچه روی می‌دهد نه طرد عقیده بلکه انجماد آن همراه با دلیل‌تراشی است و به زبان ساده، گره بی‌خردی محکم تر می‌شود» او در کتابش به چهار واقعه تاریخی که تصمیم اشتباه و بی‌خردی سیاستمداران باعث وقوع آن شد می‌پردازد.

آینه‌ای در دوردست

قرن مصیبت‌بار چهاردهم: شب سیاه

در قرن چهاردهم اروپا در چنان حدی از تباهی غرق است که گویی امکان ندارد روزگاری صلح و آرامش و رونق را به چشم ببیند. جهل در منتها درجه است و طاعون بخش بزرگی از جمعیت اروپا را از میان برده. نیروی کار در سراسر اروپا کم آمده و با این حال جنگ‌های مذهبی تمام ندارند. شبی است سیاه، اما شب سیاه هم پایانی دارد و تاریخ سرنوشت دیگری در چنته دارد. با آینه‌ای در دوردست آن‌چه بیش از همه ذهن خواننده را درگیر می‌کند توان بشر در مواجهه با مصائب است.