سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: باربارا ایمپراتوری

چسبندگی و عدم چسبندگی کارکنان در محیط کار

تعلق داشتن یا نداشتن، مسئله این است!

تعلق سازمانی چیست و چگونه در عملکرد کارکنان یک سازمان تأثیر می‌گذارد؟ تابه‌حال به این مسئله فکر کرده‌اید که چقدر خودتان را متعلق به محیط و سازمانی می‌دانید که در آن کار می‌کنید؟ یا اگر هنوز وارد بازار کار نشده‌اید، چه محیطی را برای کار کردن مطلوب می‌دانید؟ به‌صورت کلی می‌توان گفت که کارکنانی که چسبندگی کاری دارند، در انجام امور محوله و وظایف شغلی، خود را درگیر می‌کنند. اما مسئله‌ی مهم دیگری که در این کتاب به آن اشاره‌شده است پیامدهای منفی چسبندگی است.

چسبندگی و عدم چسبندگی کارکنان در محیط کار

تعلق داشتن یا نداشتن، مسئله این است!

تعلق سازمانی چیست و چگونه در عملکرد کارکنان یک سازمان تأثیر می‌گذارد؟ تابه‌حال به این مسئله فکر کرده‌اید که چقدر خودتان را متعلق به محیط و سازمانی می‌دانید که در آن کار می‌کنید؟ یا اگر هنوز وارد بازار کار نشده‌اید، چه محیطی را برای کار کردن مطلوب می‌دانید؟ به‌صورت کلی می‌توان گفت که کارکنانی که چسبندگی کاری دارند، در انجام امور محوله و وظایف شغلی، خود را درگیر می‌کنند. اما مسئله‌ی مهم دیگری که در این کتاب به آن اشاره‌شده است پیامدهای منفی چسبندگی است.