سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: بابک یزدانی

عباس میرزا ایران و روس

زخم‌های کاری جنگ‌های ایران و روس

جنگ‌های ایران و روس یا بهتر بگوییم شکست ایران در دو جنگ با روسیه از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ دویست سال اخیر ایران است. چرا که ریشه بسیاری از حقارت‌ها و همین‌طور تلاش برای بیداری در اذهان ایرانیان بوده است. سال‌های زخمی که از قدرت گرفتن خان قاجار روایتش را آغاز می‌کند دو امتیاز مهم دارد: دوری از روایات مسلط تاریخی در چند دهه اخیر، و سرک کشیدن به اسنادی که به زبان‌های ترکی و روسی و گرجی نگاشته شده‌اند و به خاطر زبان‌ندانی محققین کمتر دیده شده‌اند. در مقابل انتقاداتی هم به کتاب وارد است که برای آگاهی از این می‌توانید نقد زیر را بخوانید.

نجف دریابندری

جایگاه دریابندری و سودای تغییر زبان

نجف دریابندری افرادی را برای اولین به مخاطب فارسی زبان معرفی کرد که به جای سودای تغییر جهان، سودای تغییر زبان را در سر داشتند. چیزی که کم و بیش نجف هم در جهان زبان فارسی دنبال آن بود و برای این مهم ترجمه را انتخاب کرده بود. ترجمه‌هایی که در زمانه خود و حتی امروز انقلابی در ترجمه‌های فارسی آثار ادبی به شمار می‌روند.

عباس میرزا ایران و روس

زخم‌های کاری جنگ‌های ایران و روس

جنگ‌های ایران و روس یا بهتر بگوییم شکست ایران در دو جنگ با روسیه از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ دویست سال اخیر ایران است. چرا که ریشه بسیاری از حقارت‌ها و همین‌طور تلاش برای بیداری در اذهان ایرانیان بوده است. سال‌های زخمی که از قدرت گرفتن خان قاجار روایتش را آغاز می‌کند دو امتیاز مهم دارد: دوری از روایات مسلط تاریخی در چند دهه اخیر، و سرک کشیدن به اسنادی که به زبان‌های ترکی و روسی و گرجی نگاشته شده‌اند و به خاطر زبان‌ندانی محققین کمتر دیده شده‌اند. در مقابل انتقاداتی هم به کتاب وارد است که برای آگاهی از این می‌توانید نقد زیر را بخوانید.

نجف دریابندری

جایگاه دریابندری و سودای تغییر زبان

نجف دریابندری افرادی را برای اولین به مخاطب فارسی زبان معرفی کرد که به جای سودای تغییر جهان، سودای تغییر زبان را در سر داشتند. چیزی که کم و بیش نجف هم در جهان زبان فارسی دنبال آن بود و برای این مهم ترجمه را انتخاب کرده بود. ترجمه‌هایی که در زمانه خود و حتی امروز انقلابی در ترجمه‌های فارسی آثار ادبی به شمار می‌روند.