وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: ایل من بخارای من

دلتنگی‌های ویران

سیروس علی‌نژاد در مقاله‌ کوتاهی که درمورد کتاب «بخارای من ایل من» در مجله آدینه نوشته است داستان به شیوه‌ی امروزی نیست، نقل و حکایت به شیوه‌ی قدما نیست، گزارش پرحشو و زوائدی است با ساخت و بافت انشاپردازانه که از تکرار در موضوع و تکرار در قهرمان پردازی‌های یک دست پرهیز ندارد و خاطرات کودکی و جوانی نویسنده را باز می‌گوید. این مقاله در شماره 40 مجله آدینه مورخه‌ی دی ماه 1368 چاپ شده است. این همان شماره‌ای است که در آن به بحث فردوسی و شاهنامه و شاملو پرداخته شده بود.

دلتنگی‌های ویران

سیروس علی‌نژاد در مقاله‌ کوتاهی که درمورد کتاب «بخارای من ایل من» در مجله آدینه نوشته است داستان به شیوه‌ی امروزی نیست، نقل و حکایت به شیوه‌ی قدما نیست، گزارش پرحشو و زوائدی است با ساخت و بافت انشاپردازانه که از تکرار در موضوع و تکرار در قهرمان پردازی‌های یک دست پرهیز ندارد و خاطرات کودکی و جوانی نویسنده را باز می‌گوید. این مقاله در شماره 40 مجله آدینه مورخه‌ی دی ماه 1368 چاپ شده است. این همان شماره‌ای است که در آن به بحث فردوسی و شاهنامه و شاملو پرداخته شده بود.